Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI GRUNTÓW

Służebność przesyłu – zabezpieczenie interesów właścicieli gruntów

Służebność przesyłu to umowa cywilnoprawna między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, która określa zasady wykorzystywania nieruchomości na potrzeby danego elementu systemu przesyłowego. Służebność przesyłu określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe. Celem ustalenia służebności przesyłu jest osiągnięcie kompromisu, który zapewni stronom satysfakcję z warunków zawarcia umowy.

Podstawowym sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu. Umowa ta szczegółowo określa zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, na jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien się zgodzić.

W szczególności w umowie ustalane są wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. W ramach zawartej umowy odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu przedsiębiorca przesyłowy zobowiązuje się do zapłaty na rzecz właściciela danej nieruchomości:

  • uzgodnionego przez strony w umowie wynagrodzenia pieniężnego za ustanowienie służebności,
  • odszkodowania za szkody w użytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV,
  • odszkodowania za szkody (zniszczenia) wynikłe bezpośrednio z wykonywania robót na nieruchomości obciążonej związanych z budową, eksploatacją, konserwacją, remontami, naprawami i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej 400 kV powstałych przy wykonywaniu czynności w ramach służebności przesyłu.

Służebność ustanawiana jest na czas nieokreślony i wygasa na skutek:

  • likwidacji przedsiębiorstwa przesyłowego,
  • zrzeczenia się jej przez uprawnionego,
  • nabycia przez osobę, której przysługuje prawo służebności, prawa własności nieruchomości, tzw. konfuzja praw,
  • niewykonywania jej przez 10 lat,
  • zniesienia służebności prawomocnym orzeczeniem sądu.

PSE S.A. proponują właścicielom gruntów jasne i przejrzyste umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy dostaje wystarczającą ilość czasu na sprawdzenie wszystkich zapisów umowy, a ich sygnatariusze są zachęcani do skonsultowania ich treści, czy to z gminnymi radcami prawnymi (o ile jest taka możliwość w danej gminie) czy prawnikami lub zaufanymi ekspertami. W wypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości Inwestor zawsze stara się wyjaśnić, czy to poprzez doprecyzowanie, czy też w miarę możliwości – zmianę lub dodanie stosownych zapisów do treści umowy.

Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego.

W sytuacji typowego konfliktu interesów, tj. gdy z jednej strony ustanowienie służebności przesyłu jest obiektywnie niezbędne dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, a z drugiej strony właściciel nieruchomości nie wyraża na stworzenie takiego prawa rzeczowego zgody (niezależnie od powodów), przedsiębiorcy przysługuje żądanie ustanowienia takiej służebności.

Zarówno Inwestorowi jak i Wykonawcy zależy na osiągnięciu porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony i zabezpieczeniu interesów właścicieli gruntów.

Wynagrodzenia z tytułu służebności

Właściciele gruntów, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, takie jak słupy czy linie energetyczne, mogą liczyć na odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Właściciel w drodze indywidualnych rozmów ustala kwotę wynagrodzenia należną od PSE S.A. Przedstawiciele terenowi Wykonawcy - spółki Aldesa Nowa Energia - będą odwiedzać właścicieli nieruchomości i oferować wynagrodzenia w oparciu o opinie rzeczoznawców sporządzane odrębnie dla każdej z działek, na której planowana jest linia w danej gminie.

W przypadku sądowego ustanowienia służebności sąd określa to wynagrodzenie na podstawie wyceny nieruchomości sporządzonej przez biegłego sądowego.

Kwota pieniężna otrzymana z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu – należy go wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym świadczenie zostało wypłacone.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z którymi spotykamy się m.in. podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

Pytanie 1.: Czy po wybudowaniu nowej dwutorowej linii 400 kV stara linia 220 kV na trasie Gdańsk - Żydowo  zostanie na swoim miejscu?
Inwestycja realizowana przez spółkę Aldesa Nowa Energia obejmuje nie tylko budowę nowej, dwutorowej linii 400 kV, ale i rozbiórkę istniejącej od kilkudziesięciu lat linii 200 kV. Rozbiórka starej linii planowana jest na okres maj-październik 2019 r.

Pytanie 2.: Co to jest służebność przesyłu?
To rozwiązanie prawne ujęte w Kodeksie Cywilnym, umożliwiające uregulowanie relacji pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem przesyłowym, które na tej nieruchomości zamierza umieścić swoją instalację (linię elektroenergetyczną, gazociąg, czy wodociąg). Służebność przesyłu jest ustanawiana w formie aktu notarialnego i wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości. Więcej informacji znajdą Państwo na górze strony.

Pytanie 3.: Jaka jest wartość wynagrodzeń wypłacanych za ustanowienie służebności przesyłu?
Wartość wynagrodzenia zależy od tego, jak duża część nieruchomości znajdzie się w pasie technologicznym linii i od wielu innych czynników decydujących o aktualnej wartośąci działki - np. od jej przeznaczenia, położenia, jakości gruntu. Przedstawiciele Wykonawcy będą odwiedzać właścicieli nieruchomości i oferować wynagrodzenia w oparciu o opinie rzeczoznawców sporządzane odrębnie dla każdej z działek, na której planowana jest linia w danej gminie.

Pytanie 4.: Co to jest pas technologiczny?
Pas technologiczny to obszar terenu wzdłuż linii, liczony od osi linii – 35 m w obie strony (łącznie 70 m szerokości). W tym pasie występują ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W tym pasie Wykonawca ma prawo poruszać się podczas budowy i w przyszłości konserwacji linii.

Pytanie 5.: Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii Inwestor (PSE S.A.) staje się właścicielem gruntu?
Nie. Dzięki służebności przesyłu Inwestor uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i eksploatacją linii. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego z przeniesieniem własności.

Pytanie 6.: Czy to prawda, że dom można bezpiecznie zbudować dopiero kilkaset metrów od linii wysokiego napięcia?
O tym, jaka odległość musi dzielić dom od linii, decyduje poziom pola elektromagnetycznego i hałasu. Przepisy nie ustalają jednolitej odległości minimalnej, bo zależy to od rodzaju konstrukcji linii i wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią. Dla inwestycji Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo ustalono dystans 35 m od osi linii.

Pytanie 7.: Czy linie elektroenergetyczne mają szkodliwy wpływ na hodowlę zwierząt?
Linie 400 kV nie mają wpływu na hodowlę zwierząt. Nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań dla hodowli i wypasu zwierząt w pobliżu linii. Nie stwierdza się także, aby eksploatacja linii elektroenergetycznej 400 kV wpływała na jakość mięsa czy mleka wypasanego bydła.

Pytanie 8.: Czy linia zakłóca odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego?
W przypadku linii elektroenergetycznych częstotliwość pól jest bardzo niska. Linia nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych.

Pytanie 9.: Jaki wpływ ma pole magnetyczne pod linią na działanie urządzeń elektronicznych maszyn rolniczych (np. opryskiwaczy)? Czy wskazania GPS nie będą przekłamane?
Pole magnetyczne wytwarzane przez linie napowietrzną nie zakłóca pracy różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, w tym lokalizatorów GPS stosowanych m.in. w nowoczesnych maszynach rolniczych. Urządzenia tego rodzaju, podobnie jak inne powszechnie używane urządzenia elektroniczne (np. telefony komórkowe), wykorzystują pola elektromagnetyczne o częstotliwościach kilka rzędów wyższych (częstotliwości w zakresie 108 - 1010 Hz), niż częstotliwość pracy linii napowietrznej (50 Hz). Przy tak dużej różnicy częstotliwości nie ma możliwości wystąpienia jakichkolwiek zjawisk powodujących zakłócenia w pracy urządzeń wykorzystujących pasma wielkiej częstotliwości.

Pytanie 10.: Czy słupy energetyczne ściągają pioruny?
Nowoczesna linia wysokiego napięcia wyposażona jest w przewody odgromowe, dzięki którym jest ona chroniona przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest także obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl