Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

O INWESTYCJI

Podstawowe informacje na temat inwestycji

Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo jest kolejną inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w północnej Polsce. Ta zaplanowana na lata 2013 – 2019 inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Pomorza i Pomorza Zachodniego oraz usprawnienia przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski. Projekt ten stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. i jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Aktualny stan infrastruktury sieci przesyłowej w województwie pomorskim i zachodniopomorskim nie zapewnia jej efektywnego funkcjonowania. Pomorskie jest jednym z największych importerów energii elektrycznej w Polsce – produkuje tylko 30% całkowitego zapotrzebowania na energię. W Zachodniopomorskiem sieć wymaga znaczących inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych. Nowa linia, będąca inwestycją celu publicznego, jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Pomorza. Poprawi ona znacząco pewność dostaw energii w tym regionie, przez co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej Polski i jej mieszkańców.

Rozbudowa systemu jest konieczna dla zwiększenia pewności zasilania oraz zmniejszenia zagrożenia przeciążeniami linii mogącymi powodować braki w dostawie energii elektrycznej.

Budowa nowej linii poprawi niezawodność sieci przesyłowej oraz ułatwi przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii systemowych, jakie mogą wystąpić w następstwie różnych zdarzeń losowych. Poprawa warunków oraz pewności zasilania gmin to szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie wielu miejsc pracy.

Projekt przewiduje wybudowanie ok. 120 km napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV, która zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kV. Budowa będzie realizowana na terenie dwóch województw: pomorskiego oraz zachodniopomorskiego i będzie przebiegać przez terytorium 11 gmin: Żukowo, Somonino, Nowa Karczma, Kościerzyna, Lipusz, Parchowo, Studzienice, Bytów, Tuchomie, Miastko, Polanów. Dokładny przebieg linii na terenie poszczególnych gmin będzie przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami społeczności lokalnych. Ponadto budowa linii elektroenergetycznej zostanie poprzedzona szczegółowymi analizami środowiskowymi i planistycznymi. Trasa linii zostanie zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego. Następnie wykonawca rozpocznie prace planistyczne oraz podpisywanie umów z właścicielami działek, na których będzie realizowana inwestycja.

Inwestorem linii są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – wyznaczony w ustawie Prawo energetyczne Operator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wykonawcą inwestycji jest Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – część jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Spółka została wybrana w drodze przetargu publicznego PSE S.A. na wykonawstwo linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo.

Ramowy harmonogram inwestycji:

Opis trasy linii

Wykonawca wyznacza trasę nowej linii przesyłowej tak, by zapewnić pełne bezpieczeństwo osobom mieszkającym w jej sąsiedztwie oraz ograniczyć do niezbędnego minimum ingerencję w środowisko naturalne. Proces planistyczny jest przeprowadzany w oparciu o restrykcyjne regulacje prawne, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Przy budowie linii brane są pod uwagę:

  • istniejąca i planowana zabudowa,
  • istniejące lokalne i regionalne plany zagospodarowania przestrzennego czy też kierunki rozwoju poszczególnych gmin na trasie linii,
  • szczegółowe uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe,
  • obszary leśne,
  • obszary ochrony architektonicznej i archeologicznej,
  • inne elementy, które mogą kolidować z przebiegiem linii.

Wykonawca opracowuje kilka wariantów trasy linii, biorąc pod uwagę występowanie terenów zurbanizowanych, objętych ochroną ekologiczną oraz aspekty ekonomiczne. Warianty trasy są następnie konsultowane pod kątem jej optymalnego przebiegu z władzami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz z lokalną społecznością. Trasa linii zostanie wprowadzona do dokumentów planistycznych gmin poprzez sporządzenie lub zmianę Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Około 120 km nowej linii będzie przebiegać przez terytorium 11 gmin, zastępując obecnie istniejącą linię 220 kV.

Powierzchnia zajmowana przez inwestycję

Aby zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia eksploatacji linii, wzdłuż jej trasy przebiegał będzie tzw. „pas technologiczny”, którego szerokość wynosić będzie 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony).

W myśl przepisów o dopuszczalnym poziomie pól elektromagnetycznych w środowisku, w obszarze pasa technologicznego nie można lokalizować budynków mieszkalnych lub budynków stałego przebywania ludzi. Łąki, pastwiska i obszary rolne na których wytyczone będą takie pasy, nie zmienią swojego przeznaczenia i będą mogły być wykorzystywane w taki sposób jak wcześniej. Podobnie jest w przypadku dróg, cieków czy zbiorników wodnych.

Charakterystyka techniczna inwestycji

Planowana linia 400 kV zostanie wybudowana na dwutorowych, stalowych słupach kratowych. Na słupach, poprzez łańcuchy izolatorowe, zostaną zawieszone przewody fazowe. W projektowanej linii przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. Skutecznie obniży to poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi na wierzchołku każdego słupa zostaną zawieszone przewody odgromowe.

Słupy wykorzystywane przy inwestycji podzielić można na dwie grupy:

  • słupy przelotowe – stosowane na prostych odcinkach linii,
  • słupy mocne – służące podzieleniu prostych odcinków na tzw. sekcje odciągowe oraz stosowane w punktach załomu trasy.

Wysokość słupów energetycznych zostanie dostosowana do napięcia linii. Wyższe napięcie wymaga przewodów o większej grubości i ciężkości, a także odpowiednich izolatorów. Dla linii o napięciu 400 kV konstruuje się słupy o wysokości od 55 do 75 m. Wyjątkiem od tej zasady są specjalne konstrukcje, które mogą być wykorzystane na terenach leśnych i zadrzewionych. Wówczas wysokość konstrukcji może wynieść ok. 90 m. Umożliwia to poprowadzenie przewodów nad koronami drzew i pozwala do minimum ograniczyć ich wycinkę.

Odległość pomiędzy sąsiednimi słupami (tzw. rozpiętość przęsła) będzie wynosiła ok. 350-450 m, w zależności od rodzaju terenu oraz obiektów, nad którymi linia będzie przebiegać (drogi, rzeki, jeziora, tory kolejowe).

Odległość pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż 10,5 m. Dzięki temu możliwa będzie bezpieczna praca pod linią nawet przy użyciu największych maszyn rolniczych.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl