Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

ŚRODOWISKO

Środowisko

Inwestycja liniowa, jak każde nowe lokalne przedsięwzięcie, rodzić może wątpliwości lub obawy. Czy jest bezpieczna? Jak wpłynie na komfort życia? Często obawy te, szczególnie w początkowej fazie prac, swoje źródło mają w braku informacji na temat działania linii. W związku z tym organizowane są spotkania oraz konsultacje, podczas których zainteresowani mają szansę zapoznać się z rzeczywistym wpływem linii na otoczenie. Z doświadczeń przy budowie linii 400 kV wynika, że po kilku latach funkcjonowania linii obawy te nie mają pokrycia w rzeczywistości, a linie wtapiają się w krajobraz, jako niezbędny element infrastruktury.

Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na życie i zdrowie człowieka

Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne, które powstaje na skutek obecności napięcia oraz w wyniku przepływu prądu. Linie wysokiego napięcia także należą do tej grupy.

Tak jak wszystkie urządzenia elektryczne emitują one pole elektromagnetyczne. Są to pola niskiej częstotliwości (50 Hz), takie same jak wytwarzane przez odkurzacz, pralkę, suszarkę do włosów czy żelazko, czyli urządzenia elektryczne używane w każdym domu.

Obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że nawet długotrwałe przebywanie w obrębie oddziaływania pola o takiej częstotliwości (ekspozycja ludności na sztuczne pola elektromagnetyczne), przy spełnieniu ustalonych wymogów, nie powoduje żadnego ryzyka zdrowotnego (np. IEEE Standards for Safety Level with Respect to Human Exposure to Electromagnetic Fields 0-3 kHz. IEEE Std C95.6™-2002).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą:

  • składowa elektryczna: 10 kV/m,
  • składowa magnetyczna: 60 A/m.

Natomiast na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może przekraczać wartości 1 kV/m, a pola magnetycznego wartości 60 A/m. Ustalenia te są bardziej restrykcyjne niż Zalecenia Rady Europejskiej w sprawie ograniczenia ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (1999/519/EC) opracowanych w oparciu o zalecenia ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym), która jest uznawana za miarodajną organizację naukową

Projektowana linia będzie spełniać wszystkie restrykcyjne normy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Wykonawca przeprowadził odpowiednie symulacje już na etapie projektowania linii. Ponadto po uruchomieniu instalacji, a także przy każdorazowej zmianie warunków jej pracy, będą przeprowadzane pomiary natężenia pola elektromagnetycznego przez powołane do tego niezależne instytucje kontrolne.

Wytwarzanie hałasu

Przestrzeganie przyjętych norm gwarantuje, że przy normalnej pracy linii elektroenergetycznej, poza wyznaczonym obszarem pasa technologicznego, nie będą przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego i wartości poziomu hałasu.

Art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska określa hałas jako dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany przez linie elektroenergetyczne:

  • dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, terenów szpitali, domów opieki, zabudowy związanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – w porze dnia – 45 dB, w porze nocy – 40 dB,
  • dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz dla terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem – w porze dnia – 50 dB, w porze nocy – 45 dB.

Dla terenów rolnych i leśnych hałas nie jest normowany (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

Wpływ na krajobraz

Inwestycja ta jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Aby dostawy energii elektrycznej mogły być stabilne dla każdego z nas, konieczne jest przeprowadzenie linii przez konkretne rejony. Ponieważ konstrukcje wsporne są dość wysokie, a linie ciągną się kilometrami, mają one znaczny wpływ na krajobraz, a możliwości jego zniwelowania są ograniczone. Jednakże dzięki odpowiedniemu doborowi trasy przebiegu inwestycji – przede wszystkim oddaleniu jej możliwie jak najbardziej od zabudowy mieszkaniowej, zmniejszeniu dominacji w terenie na obszarach pagórkowatych i pofałdowanych, a także malowaniu kamuflującemu konstrukcji wspornych – linie te po pewnym czasie wpisują się w krajobraz i stają się jego stałym elementem.

Dbałość o środowisko naturalne

Poza wypełnieniem restrykcyjnych wymogów bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz środowiska Inwestor i Wykonawca będą stosować nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne pozwalające minimalizować wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Zastosowane mogą być rozwiązania, które:

  • ograniczą natężenia pól elektrycznych i magnetycznych w sąsiedztwie linii przesyłowych poprzez zastosowanie wielotorowych linii wielonapięciowych,
  • wkomponują linie w krajobraz, by złagodzić oddziaływanie wizualne,
  • oznakują przewody odgromowe i słupy (na odcinkach linii krzyżujących się z trasami przelotów ptaków wędrownych oznakują linię makietami z sylwetkami ptaków drapieżnych – dzięki temu przelatujące ptaki chroni się przed zderzeniami z przewodami fazowymi i odgromowymi),
  • ograniczą wycinkę drzew przy przechodzeniu linii przez tereny leśne.

Trasa linii elektroenergetycznych może przebiegać przez obszary objęte programem Natura 2000. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycja musi wówczas spełnić wyjątkowe rygory obowiązujące na tym terenie, tj. nie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl