Linia Gdańsk-Żydowo 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

ZNACZENIE PLANOWANEJ LINII

Powód tworzenia i modernizacji liniii elektroenergetycznych

Nie istnieje aktualnie metoda, która pozwalałaby na efektywne magazynowanie energii elektrycznej na skalę przemysłową. Oznacza to, że ilość energii wytwarzanej musi równać się ilości w tym samym momencie zużywanej przez odbiorców. Aby sprostać temu wyzwaniu, stworzony został Krajowy System Elektroenergetyczny – strategiczna infrastruktura zapewniająca ciągłość dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. Jej głównym elementem są linie o napięciach 400 kV i 220 kV oraz stacje elektroenergetyczne.

Zapewnienie stabilności tego systemu oraz eliminowanie ryzyka awarii i przerw w dostawach prądu wymaga stałej modernizacji i rozbudowy sieci. Zajmują się tym PSE S.A. jako operator krajowego systemu energetycznego.

Większość linii elektroenergetycznych w Polsce została wybudowana w latach 60. ubiegłego wieku. Ich stan oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną sprawiają, że statystyczny Polak zmaga się z przerwami w dostawach prądu aż 400 minut rocznie, podczas gdy Niemiec kilkanaście, a Duńczyk jest go pozbawiony zaledwie przez kilka minut w ciągu roku. Poprawa tej sytuacji wymaga modernizacji obecnych i budowy nowych linii. Zapotrzebowanie na te zmiany widoczne jest na poniższej mapie.

Plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Budowa dwutorowej linii 400 kV na trasie Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo jest jednym z priorytetowych elementów modernizacji i rozbudowy sieci. Nowa linia zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kV na zbliżonej trasie. Inwestycja wzmocni też sieć przesyłową w północno-zachodniej Polsce. Projekt przewiduje wybudowanie ok. 120 km napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dwóch województw: pomorskiego oraz zachodniopomorskiego i będzie przebiegać przez 11 gmin: Żukowo, Somonino, Nowa Karczma, Kościerzyna, Lipusz, Parchowo, Studzienice, Bytów, Tuchomie, Miastko i Polanów.

Regionalne wyzwania sieci przesyłowej

Wyjątkowość Pomorza polega na tym, że konsumpcja energii elektrycznej przekracza znacznie jej produkcję i jest ona w dużej mierze pozyskiwana z elektrowni w innych częściach Polski. Aby zagwarantować tu bezpieczeństwo energetyczne, potrzeba nowoczesnej, zamkniętej sieci przesyłowej z możliwością wielostronnego zasilania w razie awarii. Należy zastąpić wyeksploatowane, stare, jednotorowe linie 220 kV bardziej wydajnymi i odpornymi na warunki atmosferyczne dwutorowymi liniami 400 kV.

Inwestycja oznacza także dalszy rozwój województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Przez poprawę bezpieczeństwa i pewności dostaw energii elektrycznej nowa dwutorowa linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo pozwoli na rozwój nowych inwestycji w regionie (zapewniając odpowiednie dostawy energii zakładom produkcyjnym). Stworzy ponadto warunki do rozwoju lokalnych źródeł wytwarzania energii, w tym odnawialnych.

Zastępowanie eksploatowanych dotychczas linii 220 kV nowymi o napięciu 400 kV oznacza także znaczne oszczędności. Podczas przesyłu energii elektrycznej z elektrowni do odbiorcy występują straty sieciowe, które są tym mniejsze, im wyższe jest napięcie linii. Największe, 10-procentowe straty, powstają w sieciach o napięciach od 0,4 kV do 110 kV. Straty w sieci 400 kV są najmniejsze i wynoszą zaledwie 1,83 proc.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści płynące z wybudowania nowej linii mają zarówno wymiar ogólnopolski, regionalny, jak i lokalny. Budowa nowej linii elektroenergetycznej umożliwi rozwój sieci dystrybucyjnych i poprawi warunki oraz pewność zasilania gmin w energię elektryczną. To szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie wielu miejsc pracy oraz rozwój gmin.

Powstaną także dogodne warunki do rozwoju energetyki rozproszonej. Nowe źródła wytwórcze (wiatrowe, solarne, biogazowe itp.) będą mogły być przyłączane do sieci, a wygenerowana w nich energia elektryczna trafi do systemu elektroenergetycznego.

Wyraźnie zminimalizowane zostanie także ryzyko występowania awarii systemowych, powodujących przerwy w dostawach prądu.

Gminy, na terenie których realizowana jest inwestycja, mogą także liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego od nieruchomości przez właściciela sieci przesyłowej, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wpłacana corocznie należność w wysokości 2% wartości danej inwestycji na obszarze gminy stanowić będzie poważną pozycję w ich budżecie.

Właściciele gruntów, na których zostanie ustanowiona służebność przesyłu, otrzymają z tego tytułu wynagrodzenie. Wartość wynagrodzenia będzie zależna od aktualnej wartości nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniagdanskzydowo.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniagdanskzydowo.pl